Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů u prodejce MiTonka
pro internetové stránky a obchod www.mitonka.cz

Správce osobních údajů

Prodejce Martina Šrůtková, Žižkova 600, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 86675567 (dále jen „my“) jakožto provozovatel internetových stránek www.mitonka.cz, včetně internetového obchodu www.mitonka.cz/obchod, („internetové stránky“), uchovává a zpracovává osobní údaje fyzických osob, návštěvníků internetových stránek a zákazníků internetového obchodu v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Naše kontaktní údaje

Ve všech věcech zpracování a ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese sídla naší společnosti nebo na e-mailové adrese: mitonka.kosmetika@seznam.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům

Zpracováváme osobní údaje, které jste na internetových stránkách zadali do formuláře objednávky, při zřizování zákaznického účtu, tedy zejména Vaše jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresu, případně firmu, identifikační číslo, a dále telefonní číslo a e-mailovou adresu. Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro plnění kupní nebo jiné smlouvy s Vámi, to znamená zejména ke splnění objednávky nebo poskytnutí kurzu. Dále osobní údaje zpracováváme tam, kde nám to ukládá závazný právní předpis, např. v souvislosti s povinností úschovy účetních záznamů. V rámci tzv. oprávněného zájmu můžeme Vaše osobní údaje využít například pro účely prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, vymáhání práv z kupní smlouvy a pro účely správy uživatelského účtu a provozování informačního systému internetového obchodu.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zpracováním osobních údajů můžeme pověřit další osobu, tzv. zpracovatele. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména tato práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost údajů
  • Máte právo se nás dotázat, jaké osobní údaje konkrétně o Vás shromažďujeme. Na takový dotaz Vám bezplatně vydáme kopii všech údajů v elektronické formě, pokud nežádáte o jiný způsob. Některé osobní údaje máte navíc právo získat elektronicky ve strojově čitelném formátu, tj. takovém, který umožňuje fulltextové vyhledávání.
  • Právo na opravu a doplnění neúplných osobních údajů
  • Na Vaši žádost provedeme opravu/doplnění Vašich osobních údajů.
  • Právo na výmaz, resp. právo být zapomenut
  • Jsme povinni zlikvidovat osobní údaje zejména, pokud tyto již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud jsou zpracovávány na základě souhlasu a souhlas je odvolán a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud vyjde najevo, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, případně pokud nám povinnost osobní údaje vymazat stanovuje právní předpis.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: +420 234 665 111, webové stránky: www.uoou.cz.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu, tedy zjednodušeně řečeno v případech, kdy zpracování údajů není nezbytné ani pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, ani nám ho neukládá zákon. Pokud námitku vyhodnotíme jako důvodnou, Vaše osobní údaje vymažeme, resp. anonymizujeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat, např. prostřednictvím emailové adresy mitonka.kosmetika@seznam.cz